Yiqing Xu
Wang Yuhong
Evaline T. Xie
Tan Qi, Xie Yuefei
Han Bo
Han Xuefeng 11/15/96
Jonathan LuJie Qu
Ren Jiyin, Qu Yong 2/19/97
Dan Su
Zheng Bixia, Su Difu 12/1/97
Rebecca Zhonghui Lin
Cao Liyan, Lin Jian 9/25/98
Xiao Jenny
Rong, Zhang Lianbo 12/28/98
Aaron
Lou Qingwei 5/20/99
Stephanie T. Xie
Tan Qi, Xie Yuefei 6/18/99
Yuyang Wang
Zhang Haiying, Wang Zhan 3/20/00
Claire LuDong Qu
Ren Jiyin, Qu Yong 5/25/00
Tanli Su
Zheng Bixia, Su Difu 12/12/00
David Weijie Lin
Cao Liyan, Lin Jian 7/10/01
Edmund W. Zhi
Zhu Xinli, Zhi XiangMing 10/27/01
Jasmine Kate Mosberger
Ning, David 10/4/02
Anna Guo
Li Guangjie, Guo Jun 12/7/02
Eric Tan
Yingxian, Tang Bin 1/10/03

Last updated by ning@acm.org on Sun Mar 7 00:40:49 2004.
Have sweet dreams!